Chuyển dạng số liệu từ số liệu dài thành số liệu rộng, long->wide

Số liệu từ dài sang rộng được minh họa như bên dưới
 

Phần này minh họa sức mạnh và sự đơn giản của Stata trong khả năng định hình lại các file dữ liệu. Những ví dụ này lấy các file số liệu dài và định hình lại chúng thành dạng rộng. Hình minh họa như trên.

Ví dụ 1: reshape 1 biến

Bạn nhập cách lệnh sau vào Stata để tạo bộ số liệu dọc nhé

clear
input famid birth age
1 1 9
1 2 6
1 3 3
2 1 8
2 2 6
2 3 2
3 1 6
3 2 4
3 3 2
end
list

 

Gõ lệnh sau để tạo số liệu ngang

reshape wide age, i ( famid) j (birth)
 

Ví dụ 2: reshape nhiều biến

Bạn nhập cách lệnh sau vào Stata để tạo bộ số liệu nhé

clear
input famid kidname birth age wt sex
1 Beth 1 9 60 f
1 Bob 2 6 40 m
1 Barb 3 3 20 f
2 Andy 1 8 80 m
2 Al 2 6 50 m
2 Ann 3 2 20 f
3 Pete 1 6 60 m
3 Pam 2 4 40 f
3 Phil 3 2 20 m
end
list


Giờ ta sẽ chuyển dữ liệu long về wide như sau
reshape wide kidname age wt sex, i(famid ) j(birth)
list

Và đây là kết quả
 

Ví dụ 3: mã hóa với hậu tố là chuỗi

Nhập lệnh sau để có được số liệu thu nhập của cha và mẹ
clear
input famid str4 name inc str4 dadmom
2 Art 22000 dad
1 Bill 30000 dad
3 Paul 25000 dad
1 Bess 15000 mom
3 Pat 50000 mom
2 Amy 18000 mom
end
list

 

Nhập lệnh sau nhé:

reshape wide name inc, i(famid) j(dadmom) string

Và đây là kết quả

Bạn cứ trao đổi thêm với nhóm ở đây, hoặc comment bên dưới nhé.

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ Stata.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Facebook  facebook.com/hotroStata

Email  hotrostata@gmail.com

Comments