Tag Archives: xtset

Cách gán dữ liệu thời gian dạng hàng quý, hàng tháng cho bộ số liệu theo thời gian với lệnh xtset và tsset

Nhóm thạc sĩ Bách Khoa giới thiệu đến các bạn câu lệnh gán số liệu thời gian trong các trường hợp chu kì thời gian là tháng, quý, năm nhé.

Cả lệnh xtset và tsset trong Stata đều được sử dụng để thiết lập biến thời gian cho dữ liệu dạng chuỗi thời gian (time series data). Tuy nhiên, chúng được sử dụng cho các loại dữ liệu khác nhau và có một số khác biệt về cách sử dụng.
tsset được sử dụng cho các dữ liệu chuỗi thời gian đơn giản, trong đó thời gian được biểu thị bằng một biến duy nhất, ví dụ như dữ liệu thời gian hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý. Để sử dụng tsset, bạn cần chỉ định biến thời gian và định dạng thời gian của biến đó.
xtset được sử dụng cho các dữ liệu panel – dữ liệu bảng – có hai hoặc nhiều biến thời gian, ví dụ như dữ liệu trên thị trường chứng khoán, gồm nhiều công ty, và một công ty có nhiều năm. Trong xtset, cần chỉ định tên biến đại diện cho không gian( ví dụ mã công ty) và biến thời gian.

Gán dữ liệu thời gian dạng hàng quý

Ví dụ: giả sử bạn có tập tin dữ liệu về doanh số bán hàng của một công ty trong 4 quý đầu năm. Các biến trong tập tin dữ liệu bao gồm: quý (QUY) ở dạng 2007q1 2007q2 2007q3 2007q4 2008q1 2008q2 2008q3 2008q4 , và doanh số bán hàng (sales). Để sử dụng lệnh tsset cho dữ liệu này, bạn có thể làm như sau:

gen qdate = quarterly(QUY, "YQ")
format qdate %tq
tsset qdate, quarterly

Gán dữ liệu thời gian dạng hàng tháng

Tháng đang là: Thang: 2009m1,2009m2,…2009m12…

Thì làm như sau:
gen qdate = monthly(Thang, "YM")
format qdate %tm
tsset qdate

Bạn có thể áp dụng các câu lệnh tương tự cho xtset nhé.

Gán dữ liệu thời gian dạng hàng năm

Còn nếu số liệu dạng hàng năm thì quá dễ rồi, câu lệnh như sau:

tsset  YEAR

không cần format, hoặc gen để tạo biến gì cả nhé

Cả xtset và tsset đều có thể được sử dụng để giúp Stata hiểu được cấu trúc dữ liệu của và thực hiện các phân tích liên quan đến chuỗi thời gian hoặc panel data. Chúng là những lệnh quan trọng và hữu ích cho các nhà nghiên cứu và phân tích dữ liệu sử dụng Stata.

Bạn cứ trao đổi thêm với nhóm ở đây, hoặc comment bên dưới nhé.

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ Stata.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Facebook  facebook.com/hotroStata

Email  hotrostata@gmail.com