Tag Archives: FE

Mô hình tác động cố định Fixed effects và các kiểm định liên quan

Giới thiệu

Bài này nhóm MBA Bách Khoa sẽ giới thiệu cho các bạn cách chạy hồi quy OLS để ra được kết quả y hệt như chạy hồi quy Fixed Effects FEM. Để từ đó các bạn thấy được bản chất của mô hình FEM là gì.

Sau đó sẽ thực hiện giới thiệu các câu lệnh kiểm định lựa chọn mô hình, tương quan chuỗi, phương sai thay đổi

Đầu tiên bạn tải dữ liệu mẫu về tại đây https://phantichstata.com/data/FixedEffect.dta

Dữ liệu ở bài này gồm 40 quan sát, bao gồm 4 công ty trong thời gian 10 năm

Biến phụ thuộc là LEV , biến độc lập là F_OWN LIQ GROW

Chạy hồi quy FEM Fixed Effects :

Bây giờ các bạn thực hiện câu lệnh sau để chạy hồi quy FE, kết quả ra được như sau:

Chạy hồi quy OLS, với phương pháp biến giả LSDV:

Giờ nhóm sẽ thực hiện chạy hồi quy OLS, với phương pháp biến giả để ra kết quả y hệt như trên nhé.

Ước lượng LSDV (Least Squares Dummy Variable Estimator) là ước lượng biến giả bình phương tối thiểu là một dạng của ước lượng OLS. Quá trình thực hiện ước lượng lSDV theo 2 bước như sau:   Bước 1, tạo một biến giả tương ứng với một đối tượng trong mẫu. Bước 2, hồi quy OLS biến phụ thuộc Y theo N-1 biến giả và các biến giải thích. Ở bài này có 4 công ty, thì ta sẽ tạo ra 4 biến giả, và sẽ đưa 4-1 biến giả này vào hồi quy OLS

tab StockCode , generate(Stock)

Lênh trên tạo ra 4 biến giả là Stock1, Stock2, Stock3, Stock4 như sau:

Sau đó ta hồi quy OLS, với các biến độc lập đưa vào có thêm các biến Stock1 Stock2 Stock3. Lưu ý không có biến Stock4 nhé, vì biết Stock4 đưa vào sẽ bị đa cộng tuyến hoàn hảo( do ba biến Stock còn lại đã  dự đoán được cho Stock4)

regress LEV F_OWN LIQ GROW   Stock1 Stock2 Stock3

Ta thấy kết quả hồi quy, các hệ số beta, mức ý  nghĩa p… đều y hệt với kết quả chạy hồi quy FEM ở trên. Do dó, hồi quy FE thực chất là hồi quy OLS , có đưa thêm các biến giả biểu hiện cho các mã công ty vào. Mã công ty là yếu tố  khác nhau giữa các đối tượng nhưng không đổi theo thời gian.

Các kiểm định của mô hình tác động cố định Fixed efffects.

Kiểm định phương sai thay đổi

Câu lệnh: xttest3

Nếu p<5%, mô hình gặp hiện tượng phương sai thay đổi

Kiểm định tương quan chuỗi

Câu lệnh: xtserial

Nếu p<5%, mô hình gặp hiện tượng tương quan chuỗi

Kiểm định lựa chọn mô hình OLS hay FEM

Để lựa chọn giữa OLS và FEM , chạy F test. F test kiểm tra có phải fixed effects =0 hay không. Nếu p-value<5%, bác bỏ giả thiết H0( H0: fixed effects =0 ), sau đó mới dùng hausman so sánh tiếp để chọn FEM và REM.

Kiểm định lựa chọn mô hình REM hay FEM

Câu lệnh: hausman fixed random

P-value(Hausman) >0.05 chọn REM

P-value(Hausman) <0.05 chọn FEM

Như vậy nhóm hỗ trợ Stata đã thực hiện xong chạy hồi quy hiệu ứng cố định Fix Effects, các bạn cần hỗ trợ chạy hoặc cần xử lý số liệu ra tốt hơn cứ liên hệ nhóm nhé.

Liên hệ:

– SMS, Zalo, Viber:

Facebook  facebook.com/hotroStata

Email  hotrostata@gmail.com