Câu lệnh help và search để tìm kiếm trợ giúp trong Stata

Khi bạn muốn sử dụng một lệnh nào đó mà không rõ lệnh đó được sử dụng ra sao, cú pháp như thế nào thì, hoặc lệnh đó chưa được cài đặt thì bài này dành cho bạn nhé. Bài này hiển thị các tài nguyên bạn có thể sử dụng để giúp bạn tìm hiểu và sử dụng Stata.

Lệnh help

Khi bạn biết tên của lệnh bạn muốn sử dụng (ví dụ: summarize), bạn có thể sử dụng trợ giúp Stata để có được bản tóm tắt nhanh về lệnh và cú pháp của nó. Bạn có thể làm điều này theo hai cách:
1. nhập help summarize trong cửa sổ lệnh, hoặc
2. click Help, Stata Command, sau đó nhập summarize.


Dưới đây là những gì help summarize hiển thị kết quả hướng dẫn câu lệnh stata.
Syntax: summarize [varlist] [if] [in] [weight] [, options]
Menu: Statistics > Summaries, tables, and tests > Summary and descriptive statistics > Summary statistics

Lệnh search

Khi bạn muốn tìm kiếm một từ khóa, ví dụ: summarize, bạn có thể sử dụng Stata để tìm kiếm các chủ đề trợ giúp có chứa từ khóa đó. Bạn có thể làm điều này theo hai cách:
1. Nhập search summarize vào cửa sổ lệnh, hoặc
2. Nhấp vào   Help, Search, sau đó gõ summarize
Kết quả như sau:
 

Kết luận lệnh help và lệnh search

Như vậy sự khác nhau giữa lệnh help và lệnh search trong stata là lệnh help ra đúng kết quả cần tìm kiếm, còn lệnh search là tìm ra tất cả các vấn đề liên quan đến từ khóa đó.

Bạn cứ trao đổi thêm với nhóm ở đây, hoặc comment bên dưới nhé

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ Stata.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Facebook  facebook.com/hotroStata

Email  hotrostata@gmail.com

 

Comments