Tag Archives: xttest3

Cách cài đặt lệnh xttest3 để kiểm tra phương sai sai số thay đổi của mô hình FE

Sau khi chạy hồi quy FE, nếu máy chưa cài đặt lệnh xttest3 thì khi chạy sẽ bị báo lỗi như sau:

. xttest3
unrecognized command:  xttest3

Lý do là lệnh này Stata không có sẵn, muốn chạy được phải cài thêm xttest3

Do đó ta cần phải thực hiện cài đặt bằng cách sau

Gõ lệnh ssc install xttest3

Lúc này Stata sẽ tự kết nối internet và tải gói cài đặt về nhé. Kết quả như sau
. ssc install xttest3
checking xttest3 consistency and verifying not already installed…
installing into c:\ado\plus\…
installation complete.

Như vậy nhóm đã hướng dẫn cách cài đặt lệnh xttest3 để kiểm tra phương sai sai số thay đổi của mô hình FE đã thành công, các bạn có cần hỗ trợ tư vấn hỗ trợ khi làm bài cứ liên hệ nhóm nhé.