Tag Archives: giá trị trung bình

Cách tìm giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, độ lệch chuẩn trong Stata

Thống kê này còn gọi là thống kê mô tả, mục đích là mô tả mẫu, xem các giá trị lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu. Từ đó để đưa ra nhận xét về biến, xem trung bình cao hay thấp để đánh giá được mức độ tác động của biến đó. Dưới đây là hướng dẫn làm thống kê mô tả trong stata

Ví dụ ta chạy Stata để mô tả hai biến TINCAY1 TINCAY2, kết quả như sau:

. summarize TINCAY1 TINCAY2
Variable Obs Mean
Std. Dev.
Min Max  
     
TINCAY1 222 3.486486 1.144452 1 5
TINCAY2 222 3.788288 1.123685 1 5

Diễn giải kết quả như sau:

  • Variable: Tên biến
  • Obs: số lượng quan sát
  • Mean: Trung bình cộng
  • Std. Dev. : Độ lệch chuẩn Standard Deviation
  • Min: Giá trị bé nhất của mẫu
  • Max: Giá trị lớn nhất của mẫu

Cách thực hiện tìm giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, độ lệch chuẩn bằng Stata

Vào menu Statistics -> Summaries,tables, and tests -> Summary and descriptive statistics -> Summary Statistics.

 

Màn hình sau hiện ra

Bấm chọn các biến cần thống kê đưa vào ô Variables, hoặc để trống để chạy thống kê mô tả cho tất cả các biến. Sau đó bấm OK.

Như vậy là việc thực hiện thống kê hiển thị giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, độ lệch chuẩn trong Stata đã hoàn thành.

Sau đây là video thực hành trực tiếp  thống kê mô tả, hiển thị giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, độ lệch chuẩn trong Stata