Lệnh esttab để hiển thị bảng tóm tắt kết quả hồi quy

Lệnh esttab để hiển thị bảng tóm tắt kết quả hồi quy

Vấn đề:

Khi thực hiện luận văn  hoặc viết bài báo, đôi lúc bạn sẽ thấy kết quả của các phương trình hồi quy được tóm tắt như thế  này:

Vậy làm thế nào để làm được điều đó, bài viết này nhóm Ths Bách Khoa sẽ hướng dẫn các bạn nhé.

Hiểu nội dung bảng

Đầu tiên là việc đọc hiểu bảng kết quả này. Có 3 cột số liệu  ứng với 3 phương trình. Trong mỗi phương trình thì có hệ số tác động, các dấu * thể hiện cho mức ý nghĩa, và số trong ngoặc thể hiện giá trị kiểm định t như bên dưới cuối bảng có chú thích.

Trong bảng trên là kết quả của 3 phương trình hồi quy OLS, Fixed Effect, Random Effect.

Các câu lệnh cần thực hiện như sau:

regress ROA SIZE LEV INVEST PROFIT    
estimates store ols
xtreg   ROA SIZE LEV INVEST PROFIT  , fe
estimates store fixed
xtreg   ROA SIZE LEV INVEST PROFIT  , re
estimates store random

esttab ols fixed random, r2 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets nogap compress

Câu lệnh quan trọng nhất là câu lệnh esttab cuối cùng. Lệnh này sẽ hiển thị ra bảng kết quả tóm tắt mình mong muốn

Chi tiết hơn về câu lệnh esttab này như sau:

esttab ols fixed random, r2 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets nogap compress

Phần ols fixed random chính là sẽ hiện thị ra kết quả của 3 loại hồi quy trên.

Phần r2 dùng để hiển thị ra hệ số r bình phương ở cuối bảng

Phần star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)  dùng để gán các dấu * tương ứng với mức p-value. Nếu ba dấu sao *** là p<1% , hai dấu ** là p<5%, còn ba dấu *** là p<10%.

Phần brackets dùng để hiển thị giá trị t nằm trong ngoặc vuông[] , nếu không có chữ này thì nó sẽ hiện trong ngoặc tròn như sau:

Phần nogap, compress tương ứng là xóa bỏ những phần thừa ở hàng, cột để cho cái bảng nó gọn hơn, nhỏ hơn.

Ngoài ra còn nhiều option khác , các bạn có thể dùng lệnh help esttab để xem thêm , một số option như sau:

 Main
      b(fmt)                          specify format for point estimates
      beta[(fmt)]                     display beta coefficients instead of
                                        point est's
      main(name [fmt])                display contents of e(name) instead
                                        of point e's
      t(fmt)                          specify format for t statistics
      abs                             use absolute value of t statistics
      not                             suppress t statistics
      z[(fmt)]                        display z statistics (affects label
                                        only)
      se[(fmt)]                       display standard errors instead of t
                                        statistics
      p[(fmt)]                        display p-values instead of t
                                        statistics
      ci[(fmt)]                       display confidence intervals instead
                                        of t stat's
      aux(name [fmt])                 display contents of e(name) instead
                                        of t stat's
      [no]constant                    do not/do report the intercept

    Significance stars
      [no]star[(symbol level […])]  do not/do report significance stars
      staraux                         attach stars to t stat's instead of
                                        point est's

    Summary statistics
      r2|ar2|pr2[(fmt)]               display (adjusted, pseudo) R-squared
      aic|bic[(fmt)]                  display Akaike's or Schwarz's
                                        information crit.
      scalars(list)                   display any other scalars contained
                                        in e()
      sfmt(fmt […])                 set formats for scalars()
      noobs                           do not display the number of
                                        observations
      obslast                         place the number of observations
                                        last

    Layout
      wide                            place point est's and t stat's
                                        beside one another
      onecell                         combine point est's and t stat's in
                                        a single cell
      [no]parentheses                 do not/do print parentheses around t
                                        statistics
      brackets                        use brackets instead of parentheses
      [no]gaps                        suppress/add vertical spacing
      [no]lines                       suppress/add horizontal lines
      noeqlines                       suppress lines between equations
      compress                        reduce horizontal spacing
      plain                           produce a minimally formatted table

    Labeling
      label                           make use of variable labels
      interaction(string)             specify interaction operator
      title(string)                   specify a title for the table
      mtitles[(list)]                 specify model titles to appear in
                                        table header
      nomtitles                       disable model titles
      [no]depvars                     do not/do use dependent variables as
                                        model titles
      [no]numbers                     do not/do print model numbers in
                                        table header
      coeflabels(name label […])    specify labels for coefficients
      [no]notes                       suppress/add notes in the table
                                        footer
      addnotes(list)      

 

Comments