Gán nhãn label cho bộ số liệu Stata, cho biến, hoặc cho các giá trị bên trong biến

Phần này sẽ chỉ ra cách tạo nhãn cho dữ liệu của bạn. Stata cho phép bạn gắn nhãn file dữ liệu (nhãn dữ liệu), gắn nhãn các biến trong file dữ liệu (nhãn biến) và gắn nhãn giá trị cho các biến của bạn (nhãn giá trị).

Hãy sử dụng một file có tên autolab không có bất kỳ nhãn nào.
use https://phantichstata.com/data/autolab.dta, clear
Hãy sử dụng lệnh describe để xác minh rằng file này thực sự không có bất kỳ nhãn nào.
describe
 

 

Gán nhãn cho bộ số liệu

Hãy sử dụng lệnh label data để thêm nhãn mô tả file dữ liệu. Nhãn này có thể dài tối đa 80 ký tự.
label data "File này chứa dữ liệu xe hơi cho năm 1978"
Lệnh describe cho thấy rằng nhãn này đã được áp dụng cho phiên bản hiện có trong bộ nhớ.
describe
 

 

Gán nhãn cho các biến

Hãy sử dụng lệnh label variable để gán nhãn cho các biến rep78, price, mpg và foreign.
label variable rep78 "bản ghi sửa chữa từ năm 1978"
label variable price "giá xe năm 1978"
label variable mpg "Số dặm trên mỗi gallon của xe hơi "
label variable foreign "nguồn gốc của chiếc xe, nước ngoài hoặc trong nước"

Lệnh describe cho thấy các nhãn này đã được áp dụng cho các biến.
 

Gán nhãn giá trị cho các biến

Hãy tạo một nhãn giá trị foreignl để gắn nhãn các giá trị của biến foreign. Đây là một quy trình gồm hai bước, nơi đầu tiên bạn xác định nhãn, sau đó bạn gán nhãn cho biến. Lệnh nhãn xác định bên dưới tạo nhãn giá trị có tên là Foreignl liên kết 0 với ô tô trong nước và 1 với ô tô nước ngoài.
label define foreignl 0 "ô tô nội địa" 1 "ô tô nước ngoài"
Lệnh nhãn giá trị bên dưới liên kết biến foreign với foreignl.
label values foreign foreignl
Nếu chúng ta sử dụng lệnh describe, chúng ta có thể thấy rằng biến foreign có một nhãn giá trị gọi là foreignl được gán cho nó.
 

Giờ ta thống kê tần số tabulate cho biến foreign, kết quả sẽ hiển thị dạng chữ thay vì 0/1
 

Hoặc khi ta dùng kiểm định ttest để so sánh lượng xăng tiêu thụ của xe nhập và xe nội, kết quả cũng ra rõ ràng là ô tô nội địa và ô tô nước ngoài.
 
Một lưu ý rất quan trọng: Các nhãn này được gán cho dữ liệu hiện có trong bộ nhớ. Để thực hiện những thay đổi này vĩnh viễn, bạn cần lưu dữ liệu. Khi bạn lưu dữ liệu, tất cả các nhãn (nhãn dữ liệu, nhãn biến, nhãn giá trị) sẽ được lưu cùng với file dữ liệu. Bạn có thể vào menu File-Save As để lưu lại số liệu nhé.

Bạn cứ trao đổi thêm với nhóm ở đây, hoặc comment bên dưới nhé.

Liên hệ nhóm thạc sĩ Hỗ trợ Stata.

– SMS, Zalo, Viber:

phone number

– Facebook  facebook.com/hotroStata

Email  hotrostata@gmail.com

Comments